01-06-06

nr 67 - juni 06

Eigendomsrecht herstellen

 

Beknotten van eigendomsrechten moet ongedaan gemaakt worden

 

 

In het decreet over de ruimtelijke ordening was in 1999 bij heirkracht voorzien in een vergoeding van 20% door de overheid, bovenop de vergoeding van de verzekering, wanneer geen vergunning werd gegeven tot heropbouw van een zonevreemde constructie. (Bij niet-heropbouw vergoedt de verzekeraar namelijk maximum 80% van de verzekerde waarde). Met de komst van de groenen na de verkiezingen van juni 1999 werd dit en veel andere artikels begin 2000 gewijzigd. Vergunbare heropbouw werd beperkt tot woningen, met een maximum van 1 000 m3, en verboden in een aantal gebieden. Tezelfdertijd werd voor o.a. de vernieuwing van het dak een vergunning nodig, terwijl zonevreemden alleen nog vergunningsvrije onderhoudswerken zouden mogen doen. Na hevig protest werd in 2001 het decreet RO opnieuw gewijzigd, en werd een lijst van ‘kwetsbare gebieden’ opgenomen, waar zonevreemden nog mochten verbouwen binnen het bestaande volume. In de loop der jaren is er meerdere keren gesleuteld aan die lijst van kwetsbare gebieden.

 

Vandaag zijn er drie verschillende lijsten kwetsbare gebieden: bij heirkracht (art. 145), voor verbouwingen (art. 145bis) en voor de (niet) verjaring van bouwmisdrijven (art. 146). Daar is zoveel keer mee geprutst, dat de hoogste rechtbanken, zowel het Hof van Cassatie als het Arbitragehof, nu menen dat ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’ kwetsbare gebieden zijn, terwijl het parlement verklaart dat dit nochtans ‘nooit de bedoeling is geweest van het Vlaams Parlement’. Volgens deze Hoven is een ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ een kwetsbaar ‘agrarisch gebied met bijzondere waarde’, en verjaren bouwmisdrijven er niet. En dat, terwijl de Raad van State bij zijn advies over de zoveelste decreetswijziging in 2005 uitleg aan een gemachtigde van de minister vroeg, die antwoordde dat het bestemmingsvoorschrift ‘agrarisch gebied met bijzonder waarde’ op geen enkel bestemmingsplan voorkomt. Burgers worden dus ten onrechte veroordeeld. (Zie blz. 4-5).

 

Heropbouw na heirkracht is slechts mogelijk voor zonevreemde woningen in niet-kwetsbare gebieden. Zal men een vergunning weigeren bij brand als een van de vele zonevreemde abdijen in de vlammen opgaat, een kasteel verplichten de heropbouw te beperken tot 1 000 m3 ? Of dan toch snel een reparatie goedkeuren om zich niet al te belachelijk te maken? De groene obsessie van het beknotten van de rechten van gebouwen in zogenaamd kwetsbare gebieden moet nu eindelijk ongedaan gemaakt worden. Het volstaat dat het Vlaams parlement die kwetsbare gebieden schrapt, en voor wat de heirkracht betreft, heropbouw na heirkracht altijd en overal toelaat. Dat kan nog voor het zomerreces, als de parlementsleden dit willen. Maar blijkbaar is er geen animo meer om de vele miskleunen in het decreet RO recht te zetten. Zo kan er nog steeds afbraak gevorderd worden, ook al is het misdrijf strafrechterlijk verjaard. Zoals commissievoorzitter Lachaert in de commissie RO al op 3 februari 2005 zegde is dit ‘qua perceptie en rechtszekerheid nihil’. Het Hof van Cassatie komt hierbij zelfs tot schijnbaar tegenstrijdige arresten (Zie blz. 7). De minister, licentiaat geschiedenis, houdt zich nu blijkbaar liever bezig met monumentenzorg op TV te krijgen, een nieuw domein van hem na de laatste verkiezingen. Al een jaar geleden zou de minister een ontwerp van decreet indienen, met een hele reeks ‘reparaties’ aan het decreet RO. Het is er nog steeds niet. En de commissieleden zijn druk bezig de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden. Zo blijft de decreetgever zorgen voor ‘nihil rechtszekerheid’

19:26 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.