16-04-05

nr 54 april 2005

Inhoud:

Zonevreemden bedot

Het ‘fundamenteel’ basisrecht bestaat niet

Over proportionele maatregelen

Onderzoek situatie zonevreemden in gemeenteplannen

De taken en financiën van de overheid

 

Editoriaal

Zonevreemden bedot

 

Zone-eigen, maar soms met nog minder rechten dan vandaag

 

Zonevreemden kunnen er soms beter aan toe zijn zonevreemd te blijven dan straks zone-eigen gemaakt te worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat blijkt uit ons onderzoek naar de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRSP). (blz. 4-5). Een GRSP is een beleidsnota waarin ook wordt bepaald welke acties er zullen ondernomen worden om de in het GRSP ontwikkelde visie te realiseren. In het richtinggevend gedeelte ervan wordt onder meer het kader beschreven waarin de gemeente de zonevreemdheid wil oplossen. Sommige GRSP’s zijn hierover erg kort, andere gaan meerdere bladzijden in op de voorziene oplossing om de woningen en andere gebouwen ‘zone-eigen’ te maken. De ‘oplossing’ moet er komen met een of meer ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De gemeenten kunnen in hun RUP-zonevreemd straks doen wat ze willen, of moet men zeggen: wat de hogere overheden (provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren) hen opleggen? In Geel kan dit ‘zone-eigen’ maken betekenen dat woningen die nu in kwetsbare gebieden liggen geen enkele vergunning meer zullen krijgen om te verbouwen binnen het bestaande volume. Geel wil naast de huidige ruimtelijk kwetsbare gebieden “ook nog een aantal gebieden voorstellen, die momenteel niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied zijn gelegen, waar er een strenger beleid moet gevoerd worden dan de huidige principes voor zonevreemde woningen buiten ruimtelijke kwetsbare gebieden. Deze zogenaamde ‘gemeentelijke gevoelige gebieden’ kunnen volgens de huidige decreetsprincipes wel uitbreiden maar omdat ze binnen de gemeentelijke gevoelige zones worden gesitueerd zullen ze dit niet meer kunnen.” En wat zijn ‘gemeentelijk gevoelige gebieden’? “Daaronder worden die gebieden verstaan die de gemeente Geel extra heeft aangeduid en waar er een strenger beleid zal gevoerd worden.” Simpel..

 

Willebroek gaat dezelfde richting uit, ook met gemeentelijk gevoelige gebieden. Aartselaar gaat nog een stap verder, en “wil voor de zonevreemde woningen gelegen in de deelruimte economische as van de A12, meestal woningen gelegen in industrie- of KMO-zone, er de mogelijkheden beperken tot het uitvoeren van werken die niet bouwvergunningsplichtig zijn zoals omschreven in de regelgeving.” Ze zouden dus zelfs hun dakstructuur niet mogen vernieuwen. Nochtans was door de Vlaamse parlementsleden in 2001 stellig beloofd dat de toegekende rechten voor alle zonevreemden BASISRECHTEN waren, waaraan in gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet kon worden getornd. De gemeenten zouden die rechten wel verder kunnen uitbreiden door woningen in een woonkorrel of in woongebied te leggen. Daar klopt dus niets van: van zodra een RUP in werking treedt, dat de bestaande bestemmingsvoorschriften van een plan van aanleg vervangt, eindigen de ‘basisrechten’ van de zonevreemden. (zie blz. 2)

 

Bij veel RUP’s-zonevreemd die in de volgende jaren zullen goedgekeurd worden, kan men een vloed van verzoeken tot vernietiging verwachten bij de Raad van State. De ‘gebiedsgerichte’ aanpak leidt tot een zeer verschillende behandeling van de zonevreemden, naargelang (het gehucht in) de gemeente, het ‘gebied’ waarin ze terechtkomen en de overheid die ze afgebakend heeft. In zijn advies over het ontwerp van decreet RO in 1999 verwees de Raad van State naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgens welke moet worden voldaan aan de vereisten van redelijkheid en evenredigheid ingeval met eigendomsbeperkende maatregelen een algemeen belang wordt nagestreefd. Verbod om zijn dak te vernieuwen of te verbouwen binnen het bestaande vergunde volume hoort daar volgens ons niet bij.

12:55 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.